Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Europos kalbų ženklo“ konkurso terminas pratęstas iki rugsėjo 12 d.

2022-08-25

Kas antrus metus visoje Europoje vyksta „Europos kalbų ženklo“ konkursas. Šis konkursas skirtas paminėti Europos kalbų dienai, kuri vyksta rugsėjo 26 d., taip pat atkreipti dėmesį tuos, kurie savo veiklomis daug dėmesio skiria kalbų mokymuisi – ir gimtosios kalbos žinių stiprinimui, ir užsienio kalbų lavinimui.

„Europos kalbų ženklas“ siekia:

  • skatinti užsienio kalbų mokymo profesionalumą;
  • padėti pagerinti kalbų mokymo standartus visoje Europoje;
  • užtikrinti geresnį informavimą apie Europos bendradarbiavimą kalbų mokymo ir mokymosi srityje visuose švietimo sektoriuose.

Prioritetai

Nauji 2021–2022 m. Europos kalbų ženklo apdovanojimų Europos prioritetai atspindi visos Europos Komisijos politikos prioritetus. Jie atveria galimybę parodyti, kaip kalbų mokymasis gali būti susietas su dideliais mūsų laikų iššūkiais ir prisidėti prie tarpvalstybinių sprendimų, pagrįstų supratimu ir komunikacija.

  1. Gerinti kalbų mokymąsi pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas (IRT) ir skaitmeninę žiniasklaidą.
  2. Kalbų mokymasis ir lygybės, socialinės sanglaudos ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas.
  3. Kalbų mokytojų profesinis tobulėjimas.

Konkurso sąlygos

Šiame konkurse kviečiame dalyvauti visas švietimo organizacijas, kurios 2019–2021 metais:

  • inovatyviai, įdomiai ir efektyviai vykdė programos „Erasmus+“ arba „eTwinning“ projektus
  • skatino užsienio kalbų mokymo profesionalumą;
  • padėjo pagerinti kalbų mokymo standartus visoje Europoje;
  • užtikrino geresnį informavimą apie Europos bendradarbiavimą kalbų mokymo ir mokymosi srityje visuose švietimo sektoriuose.

Konkurse gali dalyvauti visų formaliojo švietimo sričių (ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo) atstovai. Konkursui teikiami projektai turi būti baigti (galutinės ataskaitos įvertintos) iki Europos kalbų ženklo konkurso pabaigos dienos.

Kaip galima dalyvauti?

Iki 2022 m. rugsėjo 12 d. 16.00 val. reikia užpildyti konkurso dalyvio anketą, konkurso dalyvio ir organizacijos vadovo pasirašytą bei skenuotą deklaraciją ir atsiųsti el. paštu EKZ@smpf.lt.

Konkurso kokybės vertinimo kriterijai:

Europos kalbų ženklas suteikiamas remiantis toliau išvardintais principais:

Kriterijai Aprašymas
Temų prioritetai Įgyvendintoms iniciatyvoms atrankos metu bus skiriami papildomi balai, jei jos yra susijusios su vienu ar daugiau temų prioritetų, nustatytų atitinkamam atrankos etapui. Europos temų prioritetai bus apibrėžti Europos mastu ir taikomi visoms programoje dalyvaujančioms šalims. Europos prioritetai gali būti papildomi nacionaliniais prioritetais, dėl kurių sprendimus priima nacionalinė agentūra ir nacionalinė valdžios institucija.

Už kiekvieną prioritetą skiriama po 5 papildomus balus.

Visapusiškas ir kūrybiškas požiūris Įvertinama, kiek:

·         visi susiję elementai (mokiniai, mokytojai, metodai ir mokymosi medžiaga) prisideda užtikrinant, kad mokinių poreikiai yra tinkamai identifikuojami ir patenkinami, įskaitant kalbos įgūdžių patvirtinimą;

·         kūrybingai panaudojami visi prieinami ištekliai, siekiant paskatinti kalbos mokymąsi nuo ankstyvojo amžiaus;

·         įgyvendintos iniciatyvos įgalina išbandyti anksčiau netaikytus metodus, kurie yra tinkami konkretiems mokiniams;

·         įgyvendintos iniciatyvos yra pagrįstos realia situacija Europos Sąjungoje ir jos lingvistine įvairove bei pasitelkia šios situacijos užtikrinamą potencialą (pavyzdžiui, užmezgami valstybės sienas peržengiantys kontaktai, mokomasi kaimyninių šalių kalbų, vystomos dvikalbio mokymo galimybės ir kt.), siekiant pagerinti kitų kultūrų supratimą, pasitelkiant kalbų mokymąsi.

Visapusiškas požiūris gali apimti: prisidėjimą prie kalbinio aspekto integravimo į mokymo programas; asmenų, kuriems kalba yra gimtoji, dalyvavimą mokymosi procese; dvikalbio mokymo galimybių plėtrą; kalbų praktiką, organizuojamą su susigiminiavusiais miestais ar įstaigomis; bendradarbiavimą su vietos verslu; naujų technologijų naudojimo integravimą, palengvinant kalbų mokymąsi ir kt.

Už šiuos kriterijus iš viso daugiausiai gali būti skirta 40 balų.

Poveikis ir informacijos sklaida Koks projekto rezultatų potencialas pasiekti šių tikslų:

·         didinti mokinių ir mokytojų motyvaciją ir padėti ugdyti teigiamą požiūrį į kalbų įvairovę;

·         tapti įkvėpimo šaltiniu kitiems, esantiems iš kitų šalių ir situacijų arba būti perkeltiems į kitas grupes arba sritis. Jos gali būti, pavyzdžiui, pritaikomos kitų kalbų mokymuisi arba skirtingų amžiaus grupių mokymuisi nei pradžioje taikoma. Taip pat gali apimti skaitmeninius internetinius įrankius, skirtus kalbų mokymuisi;

·         užtikrinti kiekybinį arba kokybinį kalbų mokymo ir mokymosi patobulinimą vietiniu arba nacionaliniu lygmeniu. Kiekybiniu aspektu tai gali reikšti kelių kalbų įtraukimą, ypač tokių kalbų, kurios yra mažiau paplitusios. Kokybiniu aspektu tai gali reikšti geresnės metodikos pasirinkimas nei ta, kuri buvo taikyta anksčiau.

Už šiuos kriterijus iš viso daugiausiai gali būti skirta 30 balų.

Laimėtojai ir apdovanojimai

Sėkmingi projektai gaus Europos kalbų ženklo sertifikatą, pasirašytą už daugiakalbystę atsakingo Europos Komisijos nario ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministro.

Pagrindinį „Europos kalbų ženklo“ laimėtoją išrinks speciali Švietimo mainų paramos fondo sudaryta komisija, atrinkta iš įvairių, su kalbų mokymu susijusių institucijų, atstovų.

Pirmas tris vietas užėmusios institucijos bus pakviestos dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo Kokybės apdovanojimų renginyje spalio 18 d.

Kilus klausimų, kreipkitės į projektų koordinatorę Jurgitą Melaikienę telefonu +370 6 580 2373 arba el. paštu jurgita.melaikiene@smpf.lt.

Europos kalbų ženklas (EKŽ) – tai apdovanojimas, kuris išskiria Europos prioritetus daugiakalbystės ir kalbų mokymosi bei mokymo srityse, pagerbiant pačius inovatyviausius kalbų mokymosi ir mokymo projektus. Šio apdovanojimo teikimą prižiūri Europos kalbų ženklo darbo grupė, kurią sudaro programoje dalyvaujančių šalių atstovai, o pirmininkauja – komisija.

 

 Nuotrauka – www.pexels.com. 

 

Naujienų kategorijos

Žymos