Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Skelbiamas konkursas! Parama užsieniečiams, 2016 metais atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose

2015-11-27

Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) informuoja, kad 2015 m. lapkričio 9 d. pradedamas paramos užsieniečiams, 2016 metais atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – parama), konkursas (toliau – Paramos skyrimo konkursas). Paramos skyrimo konkursą organizuoja ir paramos išmokėjimą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir parama teikiama, vadovaujantis Paramos užsieniečiams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-644 (toliau – Aprašas). Paramos užsieniečiams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikimo tvarkos aprašą galima parsisiųsti iš Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapio www.smm.lt skilties Studijos, Studijų tarptautiškumas, Parama užsieniečių dėstytojų vizitams ir iš Švietimo mainų paramos fondo tinklalapio www.smpf.lt skilties Administruojamos programos Valstybinės stipendijos, Valstybės parama užsieniečiams dėstytojams atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Parama skiriama užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų dėstytojams, pasaulinio lygio mokslininkams, menininkams, praktikams ir aukšto meistriškumo sportininkams (toliau – užsieniečiai dėstytojai), atvykstantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas dėstyti pagal aukštosios mokyklos vykdomą (vykdomas) studijų programą (programas) dalyką (dalykus) ar modulį (modulius). Finansuojama vizito trukmė – nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų (toliau – vizito dienos). Pasaulinio lygio mokslininkų, menininkų, praktikų ir aukšto meistriškumo sportininkų vizitų trukmė gali būti mažesnė nei 10 vizito dienų. Ypatingais atvejais aukštajai mokyklai pateikus motyvuotą siūlymą, užsieniečio dėstytojo vizitas gali trukti iki 20 vizito dienų. Užsieniečio dėstytojo vidutinis darbo krūvis per vieną vizito dieną turi būti ne mažesnis kaip 4 kontaktinio darbo su studentais akademinės valandos. Parama skiriama tik tuo atveju, kai aukštosios mokyklos skiriamos lėšos užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti sudaro nei mažiau kaip 30 procentų visam vizitui skiriamų lėšų.

Lietuvos aukštosios mokyklos, siekiančios gauti paramą, nuo 2015 m. lapkričio 9 d. iki 2015 m. gruodžio 4 d. (imtinai) Švietimo mainų paramos fondui adresu Rožių al. 2, LT-03106, turi pateikti:

1) aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą lydraštį, kuriame būtų pateiktas kviečiamų užsieniečių dėstytojų sąrašas, sudarytas prioriteto mažėjimo tvarka, jeigu pateikiama paraiška daugiau nei vieno užsieniečio dėstytojo vizitui. Lydraštyje gali būti pateikti ir atskirų aukštosios mokyklos padalinių sudaryti prioritetiniai užsieniečių dėstytojų sąrašai;

2) užpildytą ir aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą paraišką pagal Aprašo 1 priede pateiktą paraiškos formą kiekvienam kviečiamam užsieniečiui dėstytojui (paraiškos formą galima parsisiųsti iš Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapio adresu www.smm.lt arba Švietimo mainų paramos fondo tinklalapio adresu www.smpf.lt). Elektroninės užpildytos paraiškos .doc arba .docx formatu turi būti atsiųstos el. paštu vilija.duleviciute@smpf.lt. Paraiškos originalas ir elektroninė versija turi būti identiški. Jeigu jie nesutampa, vadovaujamasi paraiškos originale pateikta informacija;

3) laisvos formos preliminarią užsieniečio dėstytojo vizito programą (paskaitų ir kitos veiklos tvarkaraštį), pasirašytą aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens;

4) užsieniečio dėstytojo gyvenimo aprašymą lietuvių, anglų arba rusų kalba, kuriame būtų nurodyta institucija, iš kurios yra atvykęs užsienietis dėstytojas (jei tokia yra), dėstytojo tarptautinė pedagoginė ir mokslinė patirtis, turima aukštojo mokslo kvalifikacija ir institucija, kurioje ji įgyta;

5) laisvos formos užsieniečio dėstytojo preliminarų patvirtinimą, kad jis ketina atvykti dėstyti arba jau dėsto Lietuvos aukštojoje mokykloje paraiškoje nurodytą dalyką (dalykus) ar modulį (modulius).

Paraiškos Švietimo mainų paramos fondui teikiamos asmeniškai, registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui pateiktos paraiškos nevertinamos. Paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data arba gautos paraiškos registravimo Švietimo mainų paramos fonde data (jeigu paraiška Švietimo mainų paramos fondui pristatoma asmeniškai ar per pasiuntinį).

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo kelionės, apgyvendinimo išlaidoms padengti ir darbo užmokesčiui. Parama skiriama dėstytojų vizitams, vykstantiems nuo 2016 m. vasario 15 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. Paramą gavusių užsieniečių dėstytojų sąrašą planuojama paskelbti ne vėliau kaip 2016 m. kovo 10 d. Dėstytojo vizitui įvykus anksčiau, nei Švietimo mainų paramos fondas pasirašys lėšų naudojimo sutartį su aukštąja mokykla, į kurią atvykstančio užsieniečio dėstytojo vizitui skirta parama, aukštoji mokykla gautos paramos lėšomis galės padengti iki 70 proc. su užsieniečio dėstytojo vizitu susijusių, pagal Aprašo 12 punktą tinkamų finansuoti išlaidų.

Kilus klausimų dėl Paramos skyrimo konkurso, prašome kreiptis į Švietimo ir mokslo ministerijos Akademinio mobilumo skyriaus vyr. specialistę Eleną Armalytę (tel. (8 5) 219 1128, el. p. elena.armalyte@smm.lt) arba į Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorę Viliją Dulevičiūtę (tel. (8 5) 249 81 89 , el. p. vilija.duleviciute@smpf.lt).

 

Daugiau informacijos:

Švietimo mainų paramos fondo svetainėje

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje

 

Dokumentai konkursui:

  • Paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikimo tvarkos aprašas LT;
  • Paraiškos forma.

Naujienų kategorijos

Žymos