Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Regioniniai seminarai „ECVET“ geografiniam mobilumui

Šį pavasarį Švietimo mainų paramos fondas, kartu su nacionaliniais „ECVET“ ekspertais organizavo 3 regioninius seminarus „Europos profesinio mokymo kreditų sistema („ECVET“) geografiniam mobilumui“.  Seminarų metu buvo aptarti svarbiausi „ECVET“ įgyvendinimo principai vykdant geografinį mobilumą. Seminarus vedė nacionaliniai „ECVET“ ekspertai dr. Paulius Čepas, Roma Šimukauskienė ir Aušra Giedrienė. Seminaruose dalyvavo profesinio mokymo įstaigų darbuotojai, atsakingi už mokinių praktikų užsienio šalyse planavimą ir įgyvendinimą: profesijos mokytojai, projektų vadovai ir kt.  Seminarai vyko: 2015 m. balandžio 10 d. Kaune (Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre), 2015 m. balandžio 17 d. Panevėžyje ir 2015 m. gegužės 8 d. Klaipėdoje (Klaipėdos turizmo mokykloje).

Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai dr. Paulius Čepas ir Aušra Giedrienė seminaruose pristatė Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (toliau – „ECVET“) kaip metodologinę kreditų perkėlimo, pripažinimo ir tam tikrais atvejais – asmenų mokymosi rezultatų kaupimo sistemą, padedančią siekti reikiamos kvalifikacijos. Įgyvendinant „ECVET“, siekiama  remti Europos piliečių mobilumą bei palengvinti mokymosi visą gyvenimą procesą. Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai kalbėjo apie pagrindines „ECVET“ sąvokas, „ECVET“ įgyvendinimo svarbą, „ECVET“ naudą profesinio mokymo įstaigoms, mokiniams, darbuotojams ir darbdaviams. Pabrėžta pridėtinė vertė įgyvendinant „ECVET“ mobilumo projektuose.

Seminarų dalyviai atliko ir praktines užduotis darbo grupėse. Po plenarinio pranešimo profesijos mokytojai, projektų vadovai ir kt. diskutavo apie „Namų šeimininkei“ reikalingas žinias, įgūdžius ir kompetencijas, jų pagrindu formulavo mokymosi rezultatus, bandė nustatyti kvalifikacijos lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą. Darbą grupėse moderavo nacionaliniai „ECVET“ ekspertai ir Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai. Pažymėtina, kad profesinio mokymo įstaigų atstovai turi nemažai patirties rengiant dalykines profesinio mokymo programas. Nuo 2000 m. mokymo programas Lietuvoje rengia profesinio mokymo teikėjai, programos buvo rengiamos kompetencijų pagrindu. Šiuo metu Lietuvos profesinio mokymo sistemoje yra įgyvendinama viena iš naujovių – vyksta perėjimas prie nacionalinių modulinių profesinio mokymo programų, kurių pagrindu bus rengiamos mokyklinės programos. Nacionalinių modulinių programų rengimą arba keitimą organizuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Tad darbo grupėse vykusios mokymosi rezultatų formulavimo pratybos turėjo praktinės naudos profesinio mokymo įstaigų atstovams, kurie aktyviai tarpusavyje diskutavo, vėliau kiekviena grupė pristatė savo darbo rezultatus. Reikėtų pažymėti, kad švietimo politikos formuotojai ir praktikai Lietuvoje susiduria su tam tikra sąvokų problematika. Pvz., LR Švietimo įstatyme kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma. Įvairiuose „ECVET“ leidiniuose labiau akcentuojami mokymosi rezultatai – teiginiai apie tai, ką besimokantis asmuo žino, supranta ir sugeba daryti pasibaigus mokymosi procesui. Mokymosi rezultatams apibrėžti vartojami terminai „žinios“, „įgūdžiai“ ir „kompetencija“. Kai kurie Lietuvos edukologai teigia, kad angliškas learning outcomes yra ne kas kita, kaip kompetencijos redukuotos į mokymosi rezultatus. Visgi skirtingas sąvokų supratimas nesutrukdė efektyviam seminarų dalyvių darbui.

 Kita praktinė užduotis seminarų dalyviams vadinosi „Iki mobilumo pradžios: mokymosi rezultatų (vieneto) naudojant „ECVET“ formavimo analizė, mokymosi rezultatų vertinimo aptarimas ir Europass mobilumo dokumento užpildymas“. Darbo grupėse metu stengtasi aptarti „ECVET“ įgyvendinimo aspektus, į kuriuos būtina atsižvelgti prieš pradedant vykdyti mobilumo veiklas. Viena svarbiausių „ECVET“ naudojimo organizuotam mobilumui sąlygų yra partnerystės užmezgimas. Svarbūs yra susitarimai tarp siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų, kuriuose yra numatomi konkretaus mobilumo laikotarpio turinio reikalavimai (apibrėžiami mokymosi rezultato vienetai arba ko besimokantysis asmuo mokysis užsienio šalyje ir kaip tokio mokymosi rezultatai atsispindės besimokančiojo kvalifikacijoje). Seminarų metu profesinio mokymo įstaigų atstovai buvo suskirstyti į kelias grupes, kiekviena kurių gavo dalomąją medžiagą: vieni turėjo susipažinti su IV Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygio virėjo moduline profesinio mokymo programa, kiti – su Norvegijoje parengta virėjo mokymo programa. Darbo grupės pasidalino vaidmenimis: viena grupė tapo siunčiančiąja institucija, kita – priimančiąja. Abi grupės analizavo dalomojoje medžiagoje pateiktas mokymo programas, siunčiančiąją instituciją vaidinusi darbo grupė (lietuviai) bandė suformuluoti žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kuriuos mokiniai įgis mobilumo metu, priimančioji institucija (darbo grupė, vaidinusi norvegus) analizavo norvegiškąją virėjo programą ir svarstė, ar bus mobilumo periodo pabaigoje įgyti būtent tie mokymosi rezultatai, kurių pageidavo siunčiančioji institucija. Abi grupės įdomiai ir aktyviai diskutavo apie mobilumo trukmę, įvarius techninius aspektus, svarstė, kaip besimokančiojo kreditai bus pripažinti jam (jai) grįžus į savo profesinio mokymo įstaigą. Darbo grupėse metu taip pat pabandyta užpildyti Europass mobilumo dokumentą, įrašant mokymosi rezultatus, pasiektus pasibaigus mokymosi procesui.

Seminarų pabaigoje gerąja patirtimi, įgyta mobilumo metu, pasidalino Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nacionalinė „ECVET“ ekspertė Roma Šimukauskienė, kuri parodė vaizdinę medžiagą – keletą filmukų apie jos atstovaujamos profesinio mokymo įstaigos mokinių praktikas Roskildėje (Danijos Karalystė),  pademonstravo, kaip buvo įforminti pasiekti mokymosi rezultatai, parodė mokiniams įteiktų pažymėjimų pavyzdžius.  Kauno mechanikos mokyklos direktorius, nacionalinis „ECVET“ ekspertas dr. Paulius Čepas irgi pasidalijo gerąja patirtimi pasibaigus mobilumo veikloms, pademonstravo, kaip buvo formuluojami mokymosi rezultatai  pasibaigus Joniškio žemės ūkio mokyklos Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės besimokančiųjų stažuotėms Vokietijoje ir Austrijoje.

Regioniniai seminarai „ECVET“ geografiniam mobilumui“ buvo naudingi ne tik projektų vadovams bei profesijos mokytojams, kurie planuoja veiklas mobilumo projektuose, bet ir mokytojams, kurie dalyvauja rengiant tiek dalykines, tiek ir modulines profesinio mokymo programas.

 

Parengė nacionalinis „ECVET“ ekspertas Saulius Baliukynas