Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Projektas Nr. 21

 1. Projekto pavadinimas: Praktinis nuotolinio mokymo įgyvendinimas
 2. Programa/projektas: Erasmus+
 3. Projektą koordinavusi institucija:  Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
 4. Projekto koordinatorius:  Violėta Deksnienė
 5. Bendra informacija apie projektą.  Projekto tikslai yra įgyti praktinių įgūdžių ir kompetencijų nuotoliniam mokymui organizuoti, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją; įgyti naujų profesinių ir bendrųjų kompetencijų; susipažinti su nuotolinio mokymo ypatumais, naudojamomis metodikomis, programomis, bei priemonėmis konsultuojant mokinius bendruomenės narius ir migrantus nuotoliniu būdu; įgyti naujų įgūdžių ir žinių, kaip derinti mokymo turinį su darbo rinkos reikalavimais; susipažinti su kvalifikacijų susiejimo pagrindais ir galimybėmis.
 1. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. RSJMC žengia pirmuosius žingsnius diegiant nuotolinį mokymąsi, kuris tikimasi taps vienas iš perspektyviausių mokymo formų. Nuotolinis mokymas puikus būdas, skatinti anksti iš švietimo sistemos iškritusius asmenis tęsti mokymąsi, taip pat tai platesnis, lankstesnis priėjimas prie informacijos, suteikiantis daugiau galimybių mokytis ir įgyti išsilavinimą, kvalifikaciją. RSJMC filosofija "Mokykimės ir keiskimės nes to reikalauja rytojus" atveria kelią inovatyvumui švietimo srityje. Mokytojai-andragogai plačiai taiko ir naudoja įgytas skaitmeninio raštingumo kompetencijas įvairių dalykų pamokose, su besimokančiaisiais bendrauja socialiniame tinklapyje Facebook, mokymo centre vidiniai dokumentai ir projektinė medžiaga talpinama Google diske, redaguojama, papildoma reikalingais įrašais ar pastabomis, atliekama registracija į neformalius kursus.  Ugdymo procesas teikia žinias tuo tarpu projektinė veikla suteikia galimybę turimas žinias  pritaikyti praktikoje, leidžia įsivertinti, ruošia gyvenimui.
 1. Projekto rezultatai. Projekto metu mokytojai įgijo žinių ir patirties kaip kuo efektyviau panaudoti turimas priemones, kurti naujus mokymo metodus bei formas reikalingas nuotolinio mokymo organizavimui. Patobulintos IT naudojimo, dalykinės, vadybines bei lingvistines kompetencijos. Sužinojome kaip teisingai organizuoti nuotolinį mokymą, racionaliau panaudoti turimą medžiagą, priemones ir galimybes. Projekto metu vykdytų veiklų metu buvo skatinamas bendruomenės narių bendradarbiavimas su kolegomis iš kitų valstybių; palaikomi tarptautiniai ryšiai su kitomis organizacijomis; įnicijuojama pagalba "Mokykla – mokyklai". Įgyvendintas RSJMC siektinas veiklos programos tikslas: įgyvendinti projektus, skirtus naujų kompetencijų ir (ar kvalifikacijų) suteikimui; inicijuoti tarpinstitucinį bei tarptautinį bendradarbiavimą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą srityje.Virtualios mokymosi aplinkos Moodle įdiegimas RSJMC viršijo pradinius lūkesčius.
   
 2. Projekto sklaida.  Projekto veikla buvo pristatyta Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus organizuotoje rajoninėje konferencijoje „Tarptautinių projektų vykdymo patirtis Rokiškio rajono švietimo įstaigose ir iššūkiai ateičiai“, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos inicijuotoje rajoninėje konferencijoje „Tarptautinis mobilumas su Erasmus+. Mokyklai. Mokiniui. Darbdaviui.“. Informacija apie projektą patalpinta Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro socialinio tinklalapio Facebook grupėje bei internetinėje svetainėje. Projekto veiklos įtrauktos į RSJMC mėnesių veiklos planus, bei pristatytos Mokytojų tarybos posėdžių metu.
   
 3. Projekto tęstinumas. Programos "Erasmus+" KA1 – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais projektas Nr. 2014-1-LT01-KA104-000255 „Praktinis nuotolinio mokymo įgyvendinimas“ padėjo  Mokymo centre įdiegti Virtualią mokymosi aplinką Moodle. Sparčiai pasistūmėjome į priekį ir kito programos "Erasmus+" KA2 suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginės partnerystės projekto Nr. 2015-1-LT01-KA204-013493 „Dabarties asmeniui reikalingų kompetencijų suteikimas“ mokomąją medžiagą jau talpiname šioje virtualaus mokymo aplinkoje ir besimokantiesiems suteiksime galimybę ja naudotis.
   
 4. Nuorodos į projekto rezultatus: http://rsjmc.liedm.net/