Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Mokymasis visą gyvenimą

Projekto pavadinimas

Mokymosi visą gyvenimą programa

Projekto trukmė

2007 m. sausis – 2013 m. gruodis (dalis tęstinių projektų baigta įgyvendinti 2015 metais)

Biudžetas

Bendras ES biudžetas – 6,9 milijardai eurų.

Europos Komisijos Lietuvai skirtas biudžetas MVGP įgyvendinti 2007–2013 m. sudarė 88,6 mln. eurų. Kasmet iš Lietuvos valstybės biudžeto papildomai buvo skirta lėšų aukštojo mokslo Erasmus mobilumo veikloms vykdyti. Septynerių metų laikotarpiu iš nacionalinio biudžeto Lietuvos MSI studentų ir dėstytojų mobilumui buvo skirta daugiau kaip 21 825 000 eurų.

2007-2013 m. MVGP biudžetas ir jo įsisavinimas:

Paprogramė Skirtas biudžetas Dalis (%) nuo bendro biudžeto
Bendrasis ugdymas „Comenius“

 

16,0 mln. eurų 18 %
Profesinis mokymas „Leonardo da Vinci“ 22,2 mln. eurų 25 %
Aukštasis mokslas „Erasmus“

 

43,7  mln. eurų 49 %
Suaugusiųjų švietimas „Grundtvig“

 

6,3 mln. eurų 7 %
Pažintiniai vizitai 0,4 mln. eurų 1 %

 

Dalyvaujančios šalys

27 ES šalys narės, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas ir Turkija.

Aprašymas

Mokymosi visą gyvenimą programa rėmė mokymosi galimybes nuo vaikystės iki sentavės ir apėmė visas ugdymosi pakopas. Programą sudarė 4 paprogramės, skirtos sektoriams:  bendrajam ugdymui (Comenius), profesiniam mokymui (Leonardo da Vinci), aukštajam mokslui (Erasmus) ir suaugusiųjų švietimui (Grundtvig), skersinė programa  (kalbos, IKT, politinis bendradarbiavimas, rezultatų sklaida ir panaudojimas) ir Jean Monnet programa – mokymai, moksliniai tyrimai ir svarstymai. Švietimo mainų paramos fondas administravo decentralizuotus Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus bei Grundtvig veiklų remiamus projetus bei Skersinės programos veiklą, pažintinius vizitus.

Rezultatai

MVGP buvo pagrindinė ir daugelyje švietimo sričių vienintelė programa šalyje, nuosekliai remianti švietimo sektoriaus institucijų tarptautinį bendradarbiavimą ir asmenų mobilumą. Neabejotinas programos indėlis yra tas, kad ji padėjo atverti ir modernizuoti švietimo institucijas: buvo sukurtos naujos mokymo ir mokymosi aplinkos, dalytasi gerąja patirtimi su užsienio partneriais, pagerintas organizacijų administravimas ir valdymas, programoje dalyvaujančios institucijos pagerino savo įvaizdį vietos ir tarptautiniu lygmeniu.

BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI: gautos 4 284 paraiškos bendradarbiavimo projektams, iš jų finansuoti ir sėkmingai įgyvendinti 1 289 projektai.

MOBILUMO PROJEKTAI: gauta 1 341 paraiška visų švietimo sektorių dalyvių mobilumui organizuoti, iš jų finansuoti ir sėkmingai įgyvendinti 914 projektų.

KITŲ TIPŲ PROJEKTAI: gautos 386 paraiškos kitų tipų projektams vykdyti (atvykstančiųjų mobilumo dalyvių seminarams ar mokymams organizuoti), iš jų finansuoti ir sėkmingai įgyvendinti 145 projektai.

INDIVIDUALUS MOBILUMAS: gautos 5 929 individualios paraiškos kvalifikacijai tobulinti, dalyvauti pažintiniuose ir parengiamuosiuose vizituose, iš jų finansuoti ir sėkmingai surengti 2 175 vizitai.

Išsami MVGP statistika