Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“

Projekto pavadinimas:

„Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“

Projekto trukmė:

62 mėn (2010 m. rugsėjo 28 d. − 2015 spalio 31 d.)

Projekto biudžetas:

23.476.828,00 Lt. Iš jų Lietuvos aukštojo mokslo sklaidos priemonėms sukurti ir įgyvendinti numatytas sklaidos veiklas bei projekto administravimui skiriama 6,9 mln. Lt, papildomoms Lietuvos studentų mobilumo, pagal Erasmus programą, stipendijoms skiriama 16,5 mln. Lt.

Projekto internetinė svetainė:

www.studyin.lt

Projekto kūrimo priežastys:

 • Lietuvoje informacijos pateikimo apie šalies aukštąjį mokslą ir studijas iniciatyva priklauso atskiroms šalies aukštojo mokslo institucijoms;
 • Informacija fragmentiška;
 • Lietuvos studijos ir mokslas nėra reprezentuojamas ambasadų ar atstovybių tinklalapiuose;
 • ŠMM ir MSI atstovai pritaria poreikiui vieningai pristatyti Lietuvos aukštojo mokslo sistemą.

Projekto tikslai:

Didinti Lietuvos AM sistemos žinomumą užsienio šalyse bei jo patrauklumą užsienio šalių piliečiams;
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumo pagal tarptautines Aukštojo mokslo mobilumo programas skatinimas.

Projekto uždaviniai:

Lietuvos AM politikos ir reformos sklaida prioritetinėse užsienio šalyse, skatinant užsienio universitetų suinteresuotumą Lietuvos AM sistema;
Lietuvos AM pristatymas užsienio šalims, siekiant pritraukti į Lietuvą užsienio studentus;
Skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumą pagal ES aukštojo mokslo programas.

Projekto tikslinės grupės:

 • dėstytojai;
 • studentai;
 • mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai (įskaitant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ekspertinių institucijų ekspertus bei vertintojus)’
 • mokslo ir studijų institucijos;
 • kiti suinteresuoti asmenys ir organizacijos.

Projekto metu bus įgyvendintos šios veiklos:

1. Lietuvos AM sistemos pristatymas ir viešinimas užsienyje:

 • Lietuvos AM viešinimo priemonių sukūrimas;
 • Lietuvos AM viešinimo tinklo sukūrimas ir palaikymas;
 • Užsienio šalių AM viešinimo tarptautiniu mastu patirties analizė;
 • Ilgalaikės nacionalinės AM tarptautiškumo skatinimo strategijos gairių ir įgyvendinimo priemonių plano sukūrimas;
 • Lietuvos AM sistemos ir geriausių mokslo ir studijų institucijų (MSI) pagal 3 Lietuvos regionus pristatymo užsienyje programos parengimas ir įgyvendinimas;
 • Mokymai viešinimo tinklo nariams bei užsienio studentams apie Lietuvos AM tarptautiškumo skatinimo metodus ir priemones.

2. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumo stipendijų, remiamų ES struktūrinių fondų, administravimo modelio sukūrimas ir stipendijų skyrimas.

Laukiami rezultatai:

 • Suformuluotos ilgalaikės nacionalinės AM tarptautiškumo skatinimo strategijos gairės ir įgyvendinimo priemonių planas;
 • Suformuotas ilgalaikis ir vieningas šalies AM įvaizdis;
 • Sukurta sistema, kuri leis pritraukti daugiau užsienio valstybių piliečių studijuoti Lietuvoje;
 • Bus skatinama, kad mūsų šalies studentai aktyviau studijuotų ES šalių universitetuose;
 • Didinamas Lietuvos AM konkurencingumas užsienio rinkose;
 • Gerinama Lietuvos MSI teikiamų paslaugų ir studijų programų kokybė.

Tyrimai ir analizės:

Projekto sutartis: