Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Tyrimas

„EHEA REFORMŲ ĮGYVENDINIMAS INSTITUCINIAME LYGMENYJE“

Apie tyrimą
Strateginiuose nacionaliniuose ir europiniuose dokumentuose bei teisės aktuose numatyta ir įtvirtinta į studentą orientuotų studijų koncepcija.  Šis paradigmos pasikeitimas reikalauja sutelktų aukštųjų mokyklų pastangų norint pakeisti nusistovėjusią studijų sistemą. Siekiant palengvinti procesą ir sudaryti sąlygas buvo vykdoma keletas projektų.

2009 metais Lietuvoje Vilniaus universitetas įgyvendino projektą, kurio metu vykdytos tokios veiklos kaip „ECTS nacionalinės koncepcijos ir įgyvendinimo metodikos bei studijų programų demonstracinių aprašų sistemos parengimas“.  Projektas buvo skirtas apmokyti aukštųjų mokyklų darbuotojus dirbti su „ECTS“ kreditu įdiegiant jį Lietuvos aukštosiose mokyklose, vadovaujantis „TUNING“ metodologija.

SKVC 2012-2014 m. įgyvendino projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-01-V-01-002). Projekto tikslas – parengti studijų programų rengimui ir tobulinimui skirtus studijų krypčių (krypčių grupių) aprašus ir apmokyti aukštųjų mokyklų programų rengėjus rengti ir tobulinti studijų programas pagal šiuos aprašus.

Projekto metu buvo parengti 50-ies studijų krypčių aprašai, kurie pateikė studijų rezultatus atitinkamai krypčiai. Jie buvo skirti studijų programų rengėjams bei vykdytojams.

2014 m. Lietuvos studentų sąjunga vykdė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projektą, kurio tikslas – sukurti metodologiją tyrimui, kuris padėtų nustatyti „ECTS“ kreditų sistemos įdiegimo lygį Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Nuo 2015 metų Švietimo mainų paramos fondas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija vykdo projektą „EHEA (Europos aukštojo mokslo erdvė) studentams: vidinė kokybė ir pripažinimas, valdymas ir vadyba, studijų programų tarptautiškumo didinimas ir socialinė dimensija“ (angl. „EHEA“ to the Student: Internal Quality and Recognition, Governance and Management, Internationalisation of Study Programmes, and Social Dimension) / HE2STU).

Projekto tikslas – įgyvendinti „EHEA“ reformas.

Pagrindinė tema įgyvendinant projektą – į studentą orientuotas požiūris, kuris ne tik suteikia galimybę įvertinti, kaip institucijų lygmenyje įgyvendinami prioritetai, apibrėžti Bolonijos proceso dokumentuose ir nurodyti politinėje darbotvarkėje bei teisiniuose dokumentuose, bet ir leidžia nustatyti tebeegzistuojančius trūkumus ir iššūkius instituciniame lygmenyje.

Vienas iš projekte numatytų uždavinių – atlikti tyrimą, kaip „EHEA“ reformos įgyvendinamos instituciniame lygmenyje. Tyrimo tikslas – įvertinti pažangą Lietuvos aukštojo mokslo institucijose diegiant „ECTS“ sistemą.

 

Tyrimo ataskaitos