Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kvietimas teikti paraiškas studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir lituanistinėse mokyklose 2015–2016 m.m.

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondas kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija ir LR užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą gauti paramai studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir neformaliojo bei formaliojo lituanistinio švietimo mokyklose užsienio šalyse (toliau – priimančiosios institucijos) 20152016 m.m.

Reikalavimai praktikantams:

Praktikas gali atlikti pagrindinių ir vientisųjų (ne žemesnio kaip 3 kurso) ir magistrantūros studijų studentai. Papildomus reikalavimus gali nustatyti siunčiančioji MSI bei priimančioji institucija.

Praktikų laikotarpis ir trukmė:

Praktikos  laikotarpis 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. rugpjūčio 31 d. Galima praktikų trukmė nuo 2 iki 10 mėnesių (diplomatinėse atstovybėse – iki 6 mėn.).

Skiriamas finansavimas:

 1. Stipendija (pragyvenimo ir kelionės išlaidoms padengti) pagal nustatytus mėnesinius dydžius šalių kategorijoms:
  1. 700,00 eurų per mėnesį vykstantiesiems atlikti praktikos į šias užsienio valstybes: Airija, Austrijos Respublika, Danijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Italijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Norvegijos Karalystė, Prancūzijos Respublika Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Šveicarijos Konfederacija;
  2. 600,00 eurų per mėnesį vykstantiesiems atlikti praktikos į šias užsienio valstybes: Belgijos Karalystė, Čekijos Respublika, Graikijos Respublika, Islandijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Kipro Respublika, Kroatijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Nyderlandų Karalystė, Portugalijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Turkijos Respublika;
  3. 500,00 eurų per mėnesį vykstantiesiems atlikti praktikos į šias užsienio valstybes: Bulgarijos Respublika, Estijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Maltos Respublika, Rumunija, Slovakijos Respublika, Vengrijos Respublika;
 2. 700,00 eurų per mėnesį stipendija pragyvenimui ir išmoka kelionei skiriama vykstantiesiems atlikti praktikos į visas kitas 1 punkte nenurodytas užsienio valstybes (ne ES / EEA šalis bei šalis ES kandidates). Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (Vilniaus miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :
  1. 100-499 km – iki 180,00 eurų;
  2. 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
  3. 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
  4. 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
  5. 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
  6. virš 8000 km – iki 1100,00 eurų.

Atstumams iki 100 km kelionės išmoka neskiriama.

Siūlomos praktikų vietos ir konkurso eiga:

Siūlomos praktikų vietos galės būti finansuojamos iš dviejų šaltinių – Tarptautinių praktikų programos ir Erasmus+ programos nacionalinių lėšų.

1. Iš Tarptautinių praktikų programos finansuojamos šios praktikų vietos:

Praktikų vietos lituanistinio švietimo mokyklose

Praktikų vietos diplomatinėse atstovybėse

 2. Iš aukštųjų mokyklų Erasmus+ programos nacionalinių lėšų finansuojamos praktikų vietos:

Erasmus+ praktikų vietos diplomatinėse atstovybėse

SVARBU: sąrašuose nurodyta orientacinė maksimali galima praktikos trukmė. Paraiškas galima teikti ir trumpesnei trukmei, tačiau ne mažiau, nei 2 mėn.

Konkurso eiga:

1. MSI pagal savo nustatytą tvarką bei priimančiųjų institucijų pateiktus reikalavimus vykdo pirminę kandidatų atranką ir atrenka iki 2 kandidatų kiekvienai praktikos vietai.

2. Aukštoji mokykla iki balandžio 9 d. 17 val. pateikia Švietimo mainų paramos fondui paraišką (popierinė versija) su papildomais dokumentais:

 1. Paraiškos forma (popierinė pasirašyta versija) 
 2. 1 priedas Kandidatų sąrašo forma – finansavimui iš Tarptautinių praktikų programos (popierinė pasirašyta versija) 
 3. 2 priedas Kandidatų sąrašo forma – finansavimui iš nacionalinių Erasmus+ programos lėšų (popierinė pasirašyta versija) 
 4. Visų kandidatų motyvaciniai laiškai ir CV (el. versija el. paštu)

 

Paraiškos teikiamos adresu:

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2

03106 Vilnius

Kandidatų motyvaciniai laiškai ir CV siunčiami el. paštu dovile.rudzenske@smpf.lt

3. Švietimo mainų paramos fondo  atsakingas asmuo ne vėliau kaip iki balandžio 14 dienos el. paštu išsiunčia kandidatų sąrašus su papildomais dokumentais priimančiosioms institucijoms.

4. Priimančiosios institucijos iki gegužės 4 d. atlieka galutinę kandidatų atranką ir informuoja Švietimo mainų paramos fondą apie atrankos rezultatus. Atrankos eigoje priimančiosios institucijos gali prašyti iš kandidatų pateikti ir papildomų dokumentų,  kviesti dalyvauti pokalbiuose tel. ar kt. ryšio priemonėmis ir pan.

5. Galutinį sprendimą dėl praktikų finansavimo tvirtina  Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis Erasmus+: Erasmus ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijos siūlymais. Fondas informuoja MSI apie atrankos rezultatus ir skiriamą finansavimą nė vėliau kaip iki birželio 30 d.

Esant didesniam lėšų poreikiui nei turimas biudžetas, finansavimas bus skirstomas konkurso būdu, įvertinus aukštųjų mokyklų paraiškose pateiktą šių praktikų organizavimo, kandidatų atrankos, įgytų įgūdžių pripažinimo ir sklaidos pagrindimą.

6. Atrinkto (-ų) kandidato (-ų) praktikos programa (-os) turi būti suderinta tarp priimančiosios institucijos, MSI ir kandidato(-ų) iki praktikos pradžios.

7. Atrinkti praktikantai į LR diplomatines atstovybes turi būti patvirtinti LR užsienio reikalų ministerijos pagal „Praktikos ir stažuočių atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo“ IV dalyje nurodytą tvarką. Tais atvejais, kai atrinktų kandidatų tvirtinimas užtrunka ilgiau nei paraiškų paramai gauti pateikimo terminas, MSI gali teikti paraišką, tačiau parama bus skirta tik gavus oficialų patvirtinimą iš LR užsienio reikalų ministerijos.

 

Dokumentai ir konsultacijos:

Tarptautinių praktikų paramos teikimo tvarkos aprašas

Iškilus klausimams, kreipkitės į projektų koordinatorę Dovilę Rudzenskę el. paštu dovile.rudzenske@smpf.lt arba telefonu Nr. 8 5 2507368.

 

 

Naujienų kategorijos

Žymos