Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Verslumo kompetencijų ugdymas ES profesiniame mokyme ir darbo rinkoje

Organizacijos pavadinimas – Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Poreikis: Verslumo kompetencijos ugdymas svarbus, nes padeda jaunuoliams būti kritiškai mąstantiems, veikliems, kūrybingiems ir pasitikintiems savimi, kad ir ko jie imtųsi, bei elgtis visuomeniškai atsakingai. Verslumo ugdymas padidina naujų įmonių steigimo ir naujų darbo vietų susikūrimo galimybes, didesnį ekonominį atlygį ir pasitenkinimą. Be to, bet kuriai augti siekiančiai dinamiškai įmonei bus naudingas verslumu pagrįstą mąstymą ir įgūdžius įgijęs jaunimas. Poreikis būti versliems svarbus ir pedagogams, kurie ruošia jauną žmogų profesinei ateičiai. Neturintis reikiamų bei įdomių mokymo metodų, pedagogas negali sudominti mokinio bei išugdyti verslumui reikalingų savybių. Svarbu paminėti ir tai, kad dalyvavę stažuotėse pedagogai aktyviau realizuoja savo žinias veikloje, yra lankstesni bei įgiję novatoriškesnį požiūrį į profesinį mokymą. Tad rengiant paraišką projektui, buvo iš esmės įvertinta situacija bei realus projekto poreikis.

Tikslas: Pasitelkus ES šalių patirtį, profesinėse mokyklose ugdyti asmenį, pasirengusį profesinei veiklai, pasiryžusį ir gebantį adaptuotis besikeičiančiame socialiniame, ekonominiame gyvenime.

Įgyvendinimas: Projektas buvo įgyvendintas paraiškoje numatytais terminais. Viso projekto įgyvendinimo metu, projekto veiklos buvo vertinamos tiek siunčiančių, tiek priimančių partnerių organizacijose. Glaudus projekto vadovų, koordinatorių bendradarbiavimas, planavimas suteikė galimybę įgyvendinti projektą be jokių nesklandumų ar nenumatytų aplinkybių.

Rezultatai: Sėkmingai įgyvendinus projektą, galima pasidžiaugti, kad pasiekti numatyti rezultatai, tikslas. Tikslinių grupių dalyviai gavo reikiamų įgūdžių, patobulino profesines kompetencijas ir kt. Visa tai atsispindi ir dalyvių EUROPASS mobilumo dokumentuose, sertifikatuose, pažymėjimuose. Dalyvių-mokinių praktinius įgūdžius užsienio šalyse įvertino ir Lietuvos darbdaviai, kur dalyviai atliko likusią gamybinės praktikos dalį. Darbdavių įrašai, gauti praktikos dokumentai, taip pat pažymi, kokios buvo gytos bei patobulintos kompetencijos. Mobilumo projektai didina įsidarbinimo galimybes – mokiniai, įgiję praktinių įgūdžių užsienyje, susipažinę su aukštesne darbo kultūra, profesinėmis naujovėmis, galimybėmis, sėkmingiau integruojasi darbo rinkoje. Įgiję kitų šalių patirties savo profesijos srityje, verslumo įgūdžių, mokiniai dažnai susimąsto ir apie savo verslo idėjų Lietuvoje realizavimą.

Dalyvių mokytojų projekto rezultatas – siekis laipsniškai įtraukti verslumo ugdymą    visas profesinio mokymo sritis: susieti praktinį konkrečių sričių mokymą su tikslu ugdyti verslumą ir remti moksleivius, ketinančius pradėti verslą. Verslumo programos ir moduliai paskatins moksleivius veiksmingai spręsti problemas, objektyviai analizuoti verslo idėjas, bendrauti, dalyvauti socialiniuose tinkluose, vadovauti ir vertinti bet kokį projektą, moksleiviai drąsiau imsis nuosavo verslo idėjų.

Mobilumo stažuotės suteikė kiekvienam dalyviui dideles galimybes tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityje. Tarptautinis bendravimas ir bendradarbiavimas skatina puoselėti kitų šalių kultūrą, meną, tradicijas ir religiją.

Projekto metu užmegzta stipresnė partnerystė su ES šalių partnerių profesinio mokymo įstaigomis, priimančiomis organizacijomis, kas leidžia toliau plėtoti bendradarbiavimą, siekiant kokybiško profesinio mokymo. Projektas europiniu/tarptautiniu mastu naudingas profesinės mokyklos veiklos kokybinei plėtrai. Projektu sustiprinta partnerystė su kitomis šalimis, projektine veikla keliamas įstaigos prestižas tiek vietiniu, tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose padeda organizacijoms tapti konkurencingesnėmis, patrauklesnėmis jų klientui – mokiniui.

Tęstinumas: Kadangi dėl įvairių formalių aspektų nėra galimybės operatyviai diegti verslumo modelį, tikimasi palaipsniui siekti numatytų tikslų ir glaudžiau sieti praktinį mokymą su verslumo ugdymu, įtraukti verslumo ugdymą į visas profesinio mokymo sritis.

Projekto rezultatų tęstinumas bus užtikrinamas sukūrus verslumo ugdymo modulį bei jį integruojant į profesinio mokymo programas, dalykus. Taip pat sukaupta projekto dalyvių medžiaga bus dalinamasi metodinių grupių posėdžiuose, klasių susirinkimuose, atvirose pamokose. 

Tikimės, kad daugelis profesinio mokymo įstaigos absolventų sies savo profesinė karjerą su nuosavo verslo idėjomis. Pedagoginio personalo siekis – būti pagalbininku ugdant jauną žmogų profesinei veiklai. Taip pat numatomi ir pedagoginio personalo mokymai verslumo srityje bei glaudesnis bendradarbiavimas su darbo rinkos atstovais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Sklaida: Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos projektų gerosios patirties sklaidos strategija remiasi dviem pagrindiniais principais – gerinti kvalifikuotų specialistų parengimo kokybę bei skatinti besimokančių mokinių motyvaciją siekti profesinės karjeros. Projekto rezultatai mokyklos bendruomenei, visuomenei buvo pristatyti įvairiais būdais: informacija mokyklų stenduose bei internetinėse svetainėse (informaciją apie projektą buvo skelbiama ir priimančių partnerių internetinėse svetainėse); suorganizuota baigiamosios gamybinės praktikos sklaidos konferencija, kurioje dalyviai ne tik pristatė savo praktikos įspūdžius, pasidalino verslo organizavimo ypatumais užsienio turizmo bei paslaugų sektoriuje, bet jiems ir viešai buvo bus įteikti mobilumo dokumentai. Reikia paminėti, kad jau ne vienerius metus tokio pobūdžio konferencijose dalyvauja ir partneriai iš užsienio, svečiai iš kitų švietimo įstaigų, darbo rinkos atstovai.

Buvo suorganizuoti 2 seminarai (vienas Panevėžyje, kitas Biržuose), skirti pristatyti sėkmingus ugdymui skirtų priemonių pavyzdžius ir pasidalinti patirtimi, išbandyti verslumo ugdymo metodus ir priemones naudotinas mokymo procese. Seminarus sudarė trys dalys: vaizdinės medžiagos bei įgytų žinių pristatymas, darbas grupėse bei dalyvių verslumo forumas.

Aktyvi gerosios patirties sklaida siunčiančiose organizacijose didina Erasmus+ programos žinomumą ir pedagogų motyvaciją neatsilikti nuo kolegų užsienio šalyse. Tarptautinis judumas ir pasidalinimas gerąja patirtimi, padeda formuoti platesnį mokinių požiūrį, stiprinti profesinę motyvaciją, didinti toleranciją kitoms kultūroms ir tautoms.

Oops! We could not locate your form.