Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Karjeros žadintuvas jauniesiems suaugusiems

Organizacijos pavadinimas – Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo centras

Poreikis

Dauguma RSJMC besimokančių mokinių priklauso "jaunųjų suaugusiųjų" grupei. Iš jų nemaža dalis jaunuolių priskiriami socialinės atskirties grupei.    Šiems jaunuoliams planuojant savo karjerą trūksta pasitikėjimo savo jėgomis, supratimo, kas jiems gyvenime svarbu, supratimo, kaip keičiasi šiuolaikinis darbo pasaulis, gebėjimo efektyviau veikti, gebėjimo efektyviau pristatyti save. Jaunuoliams trūksta motyvacijos siekti karjeros. Stebėdami savo aplinką ir bendraudami su nusivylusiais, tikslų nekeliančiais žmonėmis, jaunuoliai patys praranda poreikį mokytis, siekti karjeros. Reikalingos priemonės, kurios motyvuotų ”jaunuosius suaugusius“ mokytis, planuoti ir siekti savo karjeros.  Žmonių, kažkada iškritusių iš švietimo sistemos, bet vėl sugebėjusių sugrįžti, sėkmės pavyzdžiai-sugebėjimas konkuruoti darbo rinkoje bei sėkmingas savo verslo kūrimas-  turėtų motyvuoti "jaunuosius suaugusius".

Tikslai

  1. Ugdyti "jaunųjų suaugusiųjų" profesinę motyvaciją, teigiamas nuostatas ateities, asmeninės karjeros plėtojimo atžvilgiu bei motyvaciją mokytis visą gyvenimą. Sukurti metodinę priemonę, kuri taikant sėkmės istorijų metodą padėtų "jauniesiems suaugusiems"  aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, skatintų tobulinti asmeninės karjeros valdymo įgūdžius bei planuoti būsimą karjerą.
  2. Tobulinti profesinio orientavimo specialistų profesines kompetencijas, organizuojant konferenciją- gerosios patirties sklaidos renginį

Įgyvendinimas

  1. Metodinės priemonės „Karjeros žadintuvas“ kūrimas. I dalis. Analizuojama šiuolaikinė karjeros samprata, jaunuolių lūkesčiai, apibendrinamas suaugusiųjų centro indėlis projektuojant jauno žmogauskarjerą. II dalis. Bendraujama su sėkmingai karjerą kuriančiais buvusiais RSJMC mokiniais. Lankomasi jų darbovietėse, verslo įmonėse. Apibendrinama jų patirtis.
  2. Organizuojamas profesinio orientavimo specialistų gerosios patirties sklaidos renginys – konferencija „Jaunųjų suaugusių karjeros projektavimo aspektai: iššūkiai ir galimybės“.

Rezultatai 

Pagrindiniai konferencijos "Jaunųjų suaugusių karjeros projektavimo aspektai: iššūkiai ir galimybės" planuoti rezultatai pasiekti. Konferencijos metu  susirinkę profesinio orientavimo specialistai geranoriškai dalijosi savo veiklos rezultatais, idėjomis, tarėsi dėl iškylančių problemų. Vyravo šilta bendravimo atmosfera. Užmegzti nauji kontaktai, kurie leidžia toliau bendradarbiauti.  Dalyviai renginį įvertino teigiamai. Veiksminga edukacinės programos „Senieji amatai“ sklaida. PO specialistai aktyviau ėmė naudoti šią veiklinimo priemonę, supažindinant mokinius su galimybe verstis  amatais.

Sukurtą metodinę priemonę „Karjeros žadintuvas“ naudojame pamokų, klasės valandėlių, renginių, neformalaus ugdymo užsiėmimų metu, dalyvaudami socialinių partnerių organizuojamuose renginiuose. Pažiūrėję video medžiagą "Karjeros žadintuvas"  ir   buvusių mokinių sėkmės istorijas , jaunuoliai pradeda daugiau pasitikėti savimi, sužadinama jų motyvacija,  kyla naujų idėjų kitoms PO veikloms. Formuojamos teigiamos nuostatos ateities, asmeninės karjeros plėtojimo bei motyvacija mokytis visą gyvenimą. Jaunuoliai susimąsto apie šiuolaikinę karjeros sampratą, ima kitaip suvokti žodžio karjera prasmę.

Poveikis institucijai. Kurdami metodinę priemonę " Karjeros žadintuvas" ir ją naudodami savo veiklose, telkiame mokyklos bendruomenę, į veiklas  įtraukėme buvusius mokinius , numatėme gaires būsimiems projektams. Konferencijos metu, projekto  viešinimo metu mokymo centro veiklas pristatėme rajono bei respublikos profesinio orientavimo specialistams bei plačiajai visuomenei. Tokiu būdu reklamavome savo mokymo centrą bei mūsų siūlomas paslaugas.

Projekto veiklų metu ir iki šiol plėtojama tarpinstitucinė partnerystė, socialinis dialogas tarp rajono institucijų, dirbančių su  NEETsais (nedirbantys, nesimokantys ir niekur nedalyvaujantys jaunuoliai). Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro metodinė priemonė „Karjeros žadintuvas“ įneša savo indėlį į šią veiklą siekiant išvengti ilgalaikio nedarbo spąstų ir neaktyvumo

Tęstinumas

PO projektas „Karjeros žadintuvas“ yra tęsinys veiklų, kurias vykdėme įgyvendindami projektą „Pažink darbo pasaulį ir investuok į save“(finansuotas ŠMPF 2013 m.). Pastarojo projekto veiklų metu (organizuojant mokinių praktiką įmonėse -„šešėlių dienas“, išvykas į mokymo įstaigas, veiklinimo vizitus, savanorystės akcijas, mokymus, seminarus) kilo idėja mūsų įstaigos bei partnerių patirtį apibendrinti mokymo priemonėje „Karjeros žadintuvas“.

Vyko metodinės priemonės "Karjeros žadintuvas" kūrybinės grupės bei besifilmavusių video medžiagoje susitikimas, veiklos aptarimas. Įkurta iniciatyvinė grupė veiklai tęsti.   Suaugusiųjų švietimo savaitės renginių metu įvyko susitikimas su buvusiais RSJMC mokiniais – sėkmingai įsitvirtinusiais darbo rinkoje ar plėtojančiais savo verslą.

Projektą „Karjeros žadintuvas“  bei kitas PO veiklas pristatėme Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ organizuotame renginyje „IDEJA+“ , kuriame diskutavo rajono jaunimas, politikai, verslininkai. Sulaukėme verslininkų susidomėjimo.

Sklaida

Informacija apie projektą ir veiklos rezultatai (metodinė priemonė “Karjeros žadintuvas“  ir konferencijos skaidrės) skelbiami:

Oops! We could not locate your form.