Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kokybės konkurso 2021 nominantai

Jau keturiolika metų Švietimo mainų paramos fondas apdovanoja „Erasmus+“ projektus įgyvendinusias institucijas ir kitų veiklų dalyvius bei partnerius. Antrus metus iš eilės bus apdovanojami kokybiškiausi Sporto rėmimo fondo projektai. Šiemet pirmąkart apdovanojimo sulauks tvariausi ir gamtai draugiškiausi projektai bei tie, kurie stipriausiai skatina įtrauktį ir skaitmenizaciją.

Šiais apdovanojimais skleidžiame žinią apie kokybiškiausius projektus, geriausiai įgyvendintas veiklas ir tvariausius bendradarbiavimo pavyzdžius.

Kokybės konkurso apdovanojimas už tvarumą

LAUREATAI, APDOVANOTI KOKYBĖS STATULĖLE

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projektas „Sustainable Public Buildings Designed and Constructed in Wood“

Projekto tikslas – sukurti tarpdalykinį ir tarptautinį kursą apie tvarių medinių viešosios paskirties pastatų projektavimą, statybą ir valdymą. Kursas skirtas Europos aukštosioms mokykloms, juo siekiama didinti studentų žinių bei įgūdžių kokybę ir atitikimą ateities darbo rinkos poreikiams.

Projektas skirtas aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, taip pat statybos, dizaino ir architektūros įmonėms.

Projekte sukurta duomenų bazė apie medinius viešuosius pastatus, atlikta gerųjų praktikų analizė, sukurtas tvarių medinių pastatų konstrukcijų studijų modulis bei jo elektroninė versija.

Daugiau informacijos: http://www.pubwood.eu/

 

LAUREATAI, APDOVANOTI KOKYBĖS STATULĖLE

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Projektas „Jump into Sustainable Lifestyle“

Projekto tikslas – dalinantis patirtimi, skleisti ir įgyvendinti inovatyvią darnaus vystymosi švietimo praktiką Baltijos šalyse, adaptuoti Norvegijoje sukurtą ir taikomą tvarios gyvensenos ugdymo metodologiją. Projektas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams.

Projekto metu adaptuota Norvegijoje sukurta PERL (angl. „Partnership for Education and Research about Responsible Living“) metodologija. Tai daugiau nei 50-ies šalių pedagogų ir mokslininkų partnerystės metu sukurta metodika, skirta ugdyti visuomenės darnaus ir atsakingo gyvenimo įgūdžius. Projekto metu ši metodika išversta į lietuvių, latvių ir estų kalbas, išbandyta Baltijos šalyse, apmokyti 75 mokytojai.

 

Kokybės konkurso apdovanojimas už skaitmenizaciją

LAUREATAI, APDOVANOTI KOKYBĖS STATULĖLE

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Projektas „E-tool for assessing the professional competences of Car Mechanics in the context of EU experience“

Projekto tikslas – sukurti elektroninį įrankį automechanikų profesinėms kompetencijoms vertinti ES patirties kontekste.

Tai interaktyvus internetinis resursas, aktualus transporto, o konkrečiau – automobilių mechanikos sektoriui. Naudodami šį įrankį būsimieji automechanikai mokymosi metu gali vertinti savo įgyjamų žinių ir įgūdžių lygį, numatyti veiklų kryptis reikiamų praktinių gebėjimų įgijimui. Pedagogams tai puiki platforma mokymo ir testavimo tikslams pasiekti. Taip pat specialistai, dirbantys transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto įmonėse  turi galimybę įsivertinti praktinių veiklų, susijusių su tiesioginėmis pareigomis, atitikimą techninės priežiūros ir remonto atlikimo technologiniams reikalavimams ir gamintojų rekomendacijoms.

Tokiu būdu ši priemonė ne tik suteikia galimybę patikrinti praktines žinias ir gebėjimus, bet ir atlieka mokomosios medžiagos funkciją, tuo įgalindama gerinti profesinio mokymo įstaigų mokymo bei transporto įmonių paslaugų kokybę bei kliento pasitenkinimo atlikta paslauga lygį, mažinti gamybinių klaidų kiekį, ir prisideda prie bendrojo vidaus produkto augimo Lietuvoje ir Europoje.

Daugiau informacijos: https://vavm.lt/E-Tool-Car-Mechanics/

 

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija
Projektas „IT=IQ

Projekto tikslas – pagerinti ugdymo proceso kokybę, pasitelkiant naujausias informacines technologijas, išlaisvinančias kūrybingumą bei skatinančias inovacinį patirtinį mokymąsi.

Dalyviai buvo mokomi pasitelkus naujas tendencijas informacinių technologijų rinkoje: mobilių telefonų aplikacijas, internetines platformas, planšetes, mokytojo televiziją bei kitus interaktyvaus mokymo įrankius.

Seminaruose pasitelkta Bruno Munari metodologija, žaidimų elementų panaudojimas mokant, kūrybingas mąstymas, vaizdinis mąstymas, mokymas, kaip tapti kūrybinga asmenybe, Alberto Manzi metodologija, juoko terapija, mokymasis už klasės ribų, patirtinis mokymas, teatro ir IT integracija pamokoje.

Įgytos darbuotojų kompetencijos turi ir turės efektyvų poveikį ir ilgalaikę naudą pagrindinei mokyklos vykdomai veiklai – pamokai bei pagrindiniams mokyklos klientams – mokiniams.

 


Vilniaus technologijų mokymo centras

Projektas „Prof[net]work: Įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“

Projekto tikslas – kurti, skatinti ir plėtoti tinklinę profesinio mokymo centro bendruomenės mokymosi kultūrą lokaliu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Šio projekto veiklų metu remiantis visuminio mokymosi, mokymosi visą gyvenimą, lygiateisiškumo ir įvairovės principais norima skatinti visų bendruomenės narių: pedagogų, ugdymo organizatorių, administracijos darbuotojų ir mokinių – profesinių bei bendrųjų kompetencijų ugdymą(si). Visų projekto tikslinių grupių dalyvavimas ir profesinių, didaktinių, švietimo ir ugdymo proceso vadybos kompetencijų turinys yra grindžiamas moderniųjų technologijų įvaldymu ir taikymu. Projekto rezultatas – besimokančios bendruomenės kompetencijos, leidžiančios įgyvendinti kokybinius pokyčius profesiniame mokyme.

 

LAUREATAI, APDOVANOTI KOKYBĖS STATULĖLE


VšĮ „Saulėtekio slėnis“

Projektas „Fostering use of technical spaces in higher education“

Projekto tikslas – suvienyti aukštąsias mokyklas ir technines, kūrybines erdves taip praplečiant mokymo metodus bei tarpdisciplininį mokymą.

Projektas inovatyvus, kadangi orientuojasi į techninių, kūrybinių erdvių (angl. makerspaces) judėjimą, į 3D spausdintuvų technologiją bei pateikia daug informacijos apie būtinos sinergijos tarp techninių erdvių ir aukštųjų mokyklų nebuvimą ir reikalingumą. Projekto tikslinė grupė: aukštosios mokyklos, studentai ir techninės, kūrybinės erdvės.

Projekto metu sukurtos praktinės gairės aukštosioms mokykloms ir techninėms, kūrybinėms erdvėms, kaip skatinti bendradarbiavimą. Taip pat parengti trys mokymo moduliai: technologinio verslumo mokymo modulis, techninio kūrybingumo modulis, orientuotas į 3D spausdinimą prototipų gamybai, mokymosi modulis bendrų sąsajų tarp aukštųjų mokyklų ir techninių erdvių kūrimui ir įgyvendinimui, sukurta programinė įranga (angl. Plugin) „Blender“, skirta 3D prototipams kurti ir spausdinti.

Daugiau informacijos: https://moodle.heimakers.eu/

 

Kokybės konkurso apdovanojimas už įtraukties skatinimą


Viešoji įstaiga „Soros International House“
Projektas „Senior volunteers for migrant integration“

Pagrindiniai projekto tikslai – prisidėti prie sėkmingos migrantų ir pabėgėlių integracijos į priimančiąsias visuomenes bei mažinti vyresnio amžiaus žmonių socialinę atskirtį per savanoriavimą ir pagalbos teikimą migrantams.

Projekto metu partneriai iš Lietuvos, Vokietijos, Suomijos, Graikijos:

1) stiprino vyresnio amžiaus savanorių aktyvaus pilietiškumo kompetencijas ir skatino savanorystę, organizuojant pilotinius mokymus pagal projekto metu parengtą mokymo programą;

2) skatino migrantus ir pabėgėlius mokytis priimančiosios šalies kalbą bei siekė pagerinti jų socialinę ir pilietinę integraciją į vietos visuomenę, pasinaudojant projekto metu sukurta mobiliąja programėle – migranto gidu ir apmokytų vyresnio amžiaus savanorių-mentorių pagalba;

3) skatino  visuomenės sąmoningumą migracijos ir visuomenės senėjimo srityse.

Projekto metu sukurta nemokama mobilioji aplikacija „Socialinis ir pilietinis integracijos įrankis – vadovas migrantams ir pabėgėliams“: padedanti jiems įgyti pagrindinių žinių ir supratimą apie priimančiosios šalies sociokultūrinį gyvenimą, joje pateikiami animuoti išgyvenimo pokalbių rinkiniai lietuvių, vokiečių, suomių, graikų ir anglų kalbomis.

Daugiau informacijos: https://www.seniors4migrants.eu/lt/apie-projekta

 

LAUREATAI, APDOVANOTI KOKYBĖS STATULĖLE


Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras
Projektas „Veiklų senjorams įvairovės ir kokybės užtikrinimas stiprinant švietėjų kompetencijas“

Projekto tikslas – sustiprinti švietėjų kompetencijas, padėsiančias užtikrinti veiklų senjorams kokybę ir įvairovę.

Pakruojo švietimo centras, siekdamas didinti švietimo paslaugų įvairovę ir prieinamumą rajone, 2015 m. įkūrė Trečiojo amžiaus universitetą. Plėtojant tęstinio mokymosi paslaugas, senjorams pasiūlytos paskaitos, susitikimai, praktikumai kultūros ir sveikatos (daugiausia fizinės) temomis. 2017 m. buvo inicijuotas ir anglų kalbos mokymas. Pastebėta, kad senjorams reikalingos veiklos, susijusios su jų emocine sveikata, asmeniniu pastiprinimu ir palaikymu, o mokant anglų kalbos reikalinga atsižvelgti į klausytojų amžiaus tarpsnio ypatumus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams buvo organizuojami anglų kalbos mokymai ir užsiėmimai emocinės sveikatos temomis. Projektas prisidėjo prie senjorų asmeninio efektyvumo, pasitikėjimo stiprinimo, geresnės psichologinės savijautos ir nusiteikimo mokytis užsienio kalbos.

Daugiau informacijos: http://www.sjsc.pakruojis.lt/index.php/projektai/489-suaugusiuju-personalo-mobilumo-projektas

 


VšĮ Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
Projektas „Tarpkultūrinio dialogo ypatumai“

Pagrindinis projekto tikslas – pakelti mokymo specialistų kvalifikaciją ir gebėjimą dirbti įvairių tautybių mokinių klasėse, kovoti su įvairaus pobūdžio diskriminacija, patyčiomis, etninių konfliktų apraiškomis.

Projekto metu patobulinti mokymo specialistų klasių valdymo gebėjimai, probleminių situacijų, susijusių su diskriminacija, patyčiomis ar etninių konfliktų apraiškomis, atpažinimo ir sprendimo įgūdžiai. Taip pat projekto dalyviai patobulino gebėjimą į mokymo procesą bei mokyklos bendruomenę visavertiškai įtraukti imigrantus ir pabėgėlius, gerino edukologinius, psichologinius ir komunikacijos su mokiniais gebėjimus, gilinosi į tarpkultūrinį sąmoningumą ir supratingumą, toleranciją ir visuomeniškumą, mokėsi šias vertybes perteikti mokiniams.

Daugiau informacijos: https://www.zum.kaisiadorys.lm.lt/tdy89

 

Alytaus verslo konsultacinis centras
Projektas „Reintegracijos įrankiai – tiltas į naują gyvenimą savo gimtajame mieste“

Pagrindinis projekto tikslas – bendradarbiavimo ir gerosios patirties perdavimas tarp vietinių, regioninių ir nacionalinių švietimo ir mokymo įstaigų bei organizacijų viešajame ir privačiajame sektoriuje, parengiant suaugusiųjų švietimo programas ir įrankius, grįžtančiųjų reintegracijai palengvinti.

Projekto veiklos skirtos 7 reintegracijos probleminiams sektoriams:

 1. Socialinė integracija: būsto įsigijimas, investicijos, draudimo klausimai, kvalifikacijų pripažinimas.
 2. Bendrosios kompetencijos: bendravimas gimtąja kalba, finansinis raštingumas, skaitmeninis raštingumas, pilietiškumas, verslumas.
 3. Integracija į darbo rinką: darbo paieška, mokesčių sistema, darbo teisės aktai.
 4. Psichologinė pagalba.
 5. Startuolių teisinės sistemos Lietuvoje : įmonės kūrimas, mokesčiai, paramos paslaugos, kt.
 6. Sugrįžusiųjų bendrijos kūrimas.
 7. Naujo gyvenimo su nauju žmogiškuoju kapitalu kūrimas.

Projekte dalyvavo neprofesinės suaugusiųjų švietimo organizacijos, neprofesinio suaugusiųjų švietimo personalas ir asmenys, studijuojantys suaugusiųjų švietimo organizacijose bei institucijose partnerių regionuose.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/ReintegracijaLietuvaPlatform

 

LAUREATAI, APDOVANOTI KOKYBĖS STATULĖLE

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
Projektas „Šilto smėlio metodikos taikymas specialiųjų poreikių mokinių fizinei ir emocinei būsenai gerinti“

Projekto tikslas – praplėsti specialiųjų pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų žinias apie sveikatingumo ugdymą ir sensorinio lavinimo galimybes, o specialiųjų poreikių turintiems mokiniams suteikti galimybę efektyviau ir įdomiau pagerinti savo fizinę ir emocine sveikatą.

Projekto metu susipažinę su latvių patirtimi, patobulinome sveikatingumo programos įgyvendinimą mūsų mokykloje – pradėjome taikyti naują mokymo metodą mokinių fizinei ir emocinei sveikatai gerinti, patobulinome  jau taikomus metodus, mokinių sensomotorikai lavinti, šilto smėlio metodiką pritaikėme logopedinėms pratyboms vesti,  padidėjo  mokinių motyvaciją mokytis ir kartu tobulinti sveikos gyvensenos įgūdžius . Taip pat domėjomės, kaip mūsų partneriai šilto smėlio metodiką  naudoja ugdymo procese: į  kokias ugdomų dalykų programas integruoja šį mokymo metodą, kaip ši  metodika  prisideda prie mokyklos sveikatingumo ugdymo. Mokytojai ir specialistų komanda susipažino su nauja šilto smėlio metodika, kuri padėjo modernizuoti sveikatingumo ugdymo procesą mūsų institucijoje, o pritaikant šią terapija pagerėjo  specialiųjų poreikių mokinių fizinė ir emocinė  būsena.

Be to, projektas skatino komandinį darbą, tarpdalykinę integraciją, prasmingą mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą, padėjo įgyvendinti mokyklos tikslus ir uždavinius. Dalyvavimas projekte įnešė į mokyklą naujų idėjų, dinamiškumo ir atvėrė  naujas ugdymo galimybes.

 


Klaipėdos universitetas
Projektas „Foster theatrical perFormance to comBat discrimination in schOOls & tacKle early leaving“

Pagrindinis projekto OFF-BOOK tikslas – skatinti naujus bendravimo būdus tarp mokytojų ir studentų, daugiausiai dėmesio skiriant asmeniniam dialogui, taip sulaužant vis dar būdingą tradicinio mokyklinio ugdymo logiką ir dinamiką klasių bendruomenėse, paremtą didžiuliu asmeninės nuomonės ir vertinimo poveikiu kitiems asmenims.

Projekto metu buvo sukurtos gairės mokytojams apie scenos menų naudojimą, skatinant integraciją mokykloje, suteikiančios mokyklos mokytojams išsamų vaizdą apie tai, kaip kartu su savo mokiniais naudotis scenos meno ir teatro laboratorijomis, siekiant atliepti mokyklų bendruomenių poreikius ir:

 • tobulinti naują mokytojų ir mokinių dialogo modelį,
 • tobulinti mokinių įgūdžius, ypač minkštuosius įgūdžius,
 • stiprinti daugiakultūrių klasių studentų dialogą, siekiant kovoti su išankstinėmis nuostatomis ir diskriminacija,
 • siekti, kad dėl mokytojo-mokinio santykio būtų kuo mažiau mokyklos nebaigusių asmenų,
 • prisidėti prie mokytojų mokymo programų rengimo, ypač atsižvelgiant į tarpininko vaidmenį neformaliojo švietimo aplinkoje
 • gerinti mokyklų gebėjimus planuoti, valdyti, įgyvendinti ir vertinti naujus švietimo kelius.

Taip pat projekte sukurtas video vadovas, siekiant ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos problemą spręsti naudojant teatro laboratorijas. Jis „kelionių dienoraščio“ forma apima visas OFF-BOOK patirtis ir dalinasi visų vartotojų (studentų, mokytojų ir profesionalų) patirtimi nuo organizacinio etapo iki pat patirties pabaigos.

 

Programos „Nordplus“ nominantų sąrašas

LAUREATAI, APDOVANOTI KOKYBĖS STATULĖLE

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla
Projektas „Ekologiška Europa – žaliojo pasaulio ateitis“

Projekto tikslas – mokytojų mokymasis vieniems iš kitų, perteikiant savo patirtį ir naujus mokymo metodus, praturtinti priešmokyklinio ugdymo turinį praktiškai taikant alternatyvius mokymo metodus, tokius kaip mokymasis lauke, sveika gyvensena, įtraukusis švietimas ir aplinkos tausojimas, taip pat skaitmeninis raštingumas.

Projekte dalyvauja organizacijos iš Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Islandijos. Jie teigia „Žalia yra gamtos ir harmonijos spalva. Mes siekiame žmonių harmonijos, gamtos ir racionalaus planetoje esančių išteklių naudojimo. Mes kuriame paprastas, aiškias ir faktais pagrįstas medžiagas, iš kurių galite daugiau sužinoti apie aplinkos problemas ir jų sprendimus. Mes gyvename labai mažoje planetoje, kur viskas tarpusavyje susiję. Žmonės pradeda suvokti atsakomybę už savo ateitį. Aplinkosaugos darbotvarkė kasmet tampa vis garsesnė, o įvairių šalių vyriausybės, korporacijos ir moksleiviai prisijungia prie kelių aktyvistų balsų. Žaliosios technologijos ir supratimas apie aplinką tampa mūsų kasdienio gyvenimo dalimi.“

Daugiau informacijos: https://azuoliukas.com/lt/993-nordplus-junior-projektas-ekologiska-europa-zaliojo-pasaulio-ateitis

 

Kauno kolegija
Projektas „Network Healing Greenery/2020“

Projekto tikslas – ugdyti lankstų ir atvirą specialistą, kuris galėtų būti įtrauktas kuriant, skatinant ir naudojant žaliosios priežiūros koncepciją.

Projekto „Network Healing Greenery/2020“ partneriai yra iš Suomijos, Estijos ir Latvijos. Projekto metu suorganizuoti intensyvūs 1 savaitės kursai studentams, mokymai dėstytojams, akademinės bendruomenės susitikimas, administravimo ir koordinavimo veiklos.

„Sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriams reikia alternatyvų tradiciniam gydymui, terapijai, reabilitacijai ir darbo mokymams. Tradicinė terapija turėtų būti papildyta naujoviškais elementais, atsižvelgiant į audringą socialinę aplinką. Projekto partneriai susitarė, kad žaliosios priežiūros koncepcija turėtų būti labiau išnagrinėta ir įtraukta į mokymosi procesą kaip vienas novatoriškų ir patrauklių metodų.

Žalioji priežiūra – tai žemės ūkio ūkių ir biotinių bei abiotinių gamtos elementų naudojimas sveikatai ir terapiją skatinančioms intervencijoms kaip žmogaus psichinės ir fizinės sveikatos bei gyvenimo kokybės skatinimo pagrindas. Bendras tinklo tikslas – ugdyti lanksčius ir atvirai mąstančius specialistus, kurie gali būti įtraukti į žaliosios priežiūros koncepcijos kūrimą, skatinimą ir naudojimą. Svarbu paminėti, kad „Green Care“ koncepcijos ir jos platesnio taikymo skatinimas prisideda prie socialinio ir aplinkos tvarumo. Tai skatina įvairių visuomenės grupių sanglaudą, suburiant jas kartu naudojant gamtos išteklius, o gydymo išlaidos gali būti beveik nekainuojančios.“

 

Sporto programos nominantų sąrašas

Asociacija „Aukime“
Projektas „Aktyvus žmogus – sveika visuomenė“

Projekto veiklų įgyvendinimo naudos gavėjai – kaimo gyventojai, kurie turėjo galimybę aktyviai leisti laisvalaikį, susipažinti ir išbandyti naujas, inovatyvias veiklas savo gyvenamojoje aplinkoje. Visi gyventojai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose aktyviose veiklose pasirenkant pagal pomėgį ir galimybes.

Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie gyventojų aktyvinimo skatinimo, sveiko gyvenimo propagavimo, aktyvaus laisvalaikio leidimo visai šeimai kartu. Gyventojai jaučiasi įvertinti ir pastebėti. Sveikos gyvensenos propagavimas ir aktyvus laisvalaikio leidimas padės spręsti vaikų užimtumo, žalingų įpročių ir šeimų stiprinimo, poilsio organizavimo bei kitas socialines ir kultūrines problemas.

Projektas „Aktyvus žmogus – sveika visuomenė“ asociacijai suteikė pasitikėjimo savimi ir paskatino veikti toliau visuomenės aktyvinimo ir sąmoningumo linkme, įpareigoja ieškoti naujų gyventojams patrauklių ir aktyvių veiklų.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/Asociacija-Aukime-Mos%C4%97dis-384593232190990/?ref=page_internal

 

Širvintų žolės riedulio klubas„Inta“
Projektas „Patirtis ir jaunystė“

Nedideliuose miestuose vasaros atostogų metu gyventojams trūksta veiklos, susijusios su fiziniu aktyvumu. Projekto „Patirtis ir jaunystė“ renginiai skirti miesto ir kaimo bendruomenės nuo 6 iki 70  metų amžiaus ir vyresnių gyventojų fiziniam aktyvumui skatinti, žalingų įpročių prevencijai, sveikos gyvensenos populiarinimui.

Projekto metu suorganizuoti keturi renginiai, kuriuose į fizinio aktyvumo veiklas įsitraukė gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai, tarp kurių ir neįgalieji. Vien renginyje „Visi žaidžiam žolės riedulį“, nors ir dėl COVID-19 pandemijos veidus dengiant kaukėms ir lyjant, susirinko daugiau nei 100 dalyvių. Visus žavėjo įdomios fizinės veiklos, konkursai, varžytuvės, paskatinimo prizai ir atminimo medaliai. Fizinėse veiklose bendrą kalbą rado ir bendrų rezultatų siekė skirtingo amžiaus dalyviai.

Daugiau informacijos: http://www.hcinta.lt/2020/08/stovyklos-sventojoje-atgarsiai.html

 

 

LAUREATAI, APDOVANOTI KOKYBĖS STATULĖLE

VšĮ „Kūno laboratorija“
Projektas „Fizinio aktyvumo vandenyje skatinimas Visagino savivaldybėje“

Projekto tikslas – skatinti Visagino savivaldybėje gyvenančių vaikų ir suaugusiųjų reguliarų fizinį aktyvumą vandenyje. Tikslui pasiekti planuojami tokie uždaviniai – lavinti vaikų ir jaunimo mokymosi plaukti įgūdžius, stiprinti neįgaliųjų ir senjorų sveikatą per fizinį aktyvumą bei įtraukti suaugusius į reguliarius fizinio lavinimo užsiėmimus.

Projekto metu vyko 2 socialinius ryšius ir galimybes plėtojančios veiklos:

 • Užsiėmimai tėvams su vaikais. Šių užsiėmimų poreikis buvo didelis, vien po dviejų mėnesių matoma ir projekto nauda: vaikai laisvai jaučiasi vandenyje, pagerėjo raumenų tonusas, miegas, apetitas.
 • Neįgaliųjų ir senjorų vandens gimnastikos užsiėmimai. Vertinant sveikatos būklės ir kitus pakeitimus 72,3 proc. užsiėmimų dalyvių pažymėjo, kad labai pagerėjo jų bendra savijauta, 89,4 proc. džiaugiasi pagerėjusiu bendru emociniu fonu ir motyvacija būti fiziškai aktyviems, 63,8 proc. įvardina pagerėjusią miego kokybę.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/groups/PlaukimasVisagine/

 

LAUREATAI, APDOVANOTI KOKYBĖS STATULĖLE

VšĮ „Švietimo pagalbos projektai“
Projektas „Fizinių gebėjimų stiprinimas autizmo spektro ir raidos sutrikimų turintiems vaikams“

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas raidos sutrikimų turintiems vaikams gauti fizinį aktyvumą skatinančias paslaugas, visapusiškai pritaikytas šių vaikų poreikiams bei ugdyti raidos sutrikimų turinčių vaikų fizines galias. Projekto tikslinę grupę sudaro įvairių raidos sutrikimų turintys vaikai: autizmo spektro sutrikimas, mišrus raidos sutrikimas, kalbos ir kalbėjimo sutrikimai, intelekto sutrikimai, specifinis motorinės funkcijos raidos sutrikimas, aktyvumo ir dėmesio sutrikimas.

Projekto tikslais siekiama ugdyti raidos sutrikimų turinčių vaikų fizines galias, ugdyti mokėjimo plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ar prie jo gebėjimus, gerinti motorinę funkciją ir koordinaciją, ugdyti socialines ir komunikacines kompetencijas, formuoti pozityvias nuostatas ir didinti motyvaciją dalyvauti reguliariuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose.

Teikiant fizinio aktyvumo ir mokymosi plaukti paslaugas raidos sutrikimų turintiems vaikams bus teikiamos profesionalios ir visapusės, raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo specifiką atitinkančios, sporto srities profesionalų ir padėjėjų / elgesio analizės specialistų paslaugos. Tikimasi, kad projekto veiklomis bus sudarytos prielaidos vaikų bei jų šeimos narių psichologinei būsenai gerinti, savivertei didinti, siekiama užtikrinti raidos sutrikimų turinčių vaikų visavertes dalyvavimo bendraamžiams būdingose veiklose galimybes.

Projektu taip pat siekiama mažinti tikslinės grupės ir jų šeimos narių atskirtį: užtikrinama vaiko ir jo šeimos integracija į visuomenę bei visavertis dalyvavimas laisvalaikio ar sportinėje veikloje. Tikimasi, kad suteikta pagalba didins galimybes psichosocialinę negalią turinčių vaikų ir jų šeimos narių galimybes gyventi visavertiškesnį ir kokybiškesnį gyvenimą.

Daugiau informacijos: www.facebook.com/svpagalbosprojektai

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“
Projektas „Aš ir tu – sportuojame visi kartu!“

Projekto tikslas – skatinti lopšelio-darželio „Sakalėlis“ įvairių galių ir negalių vaikų fizinę ir psichoemocinę sveikatą, siekiant kryptingos fizinės ir reguliarios fizinės veiklos. Įstaigą lanko 132 ugdytiniai, iš jų 42 su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais ugdymo poreikiais. Planuotos fizinio aktyvumo veiklos vyko kartu, dėl to pagerėjo vaikų fizinė ir psichoemocinė sveikata, sumažėjo socialinė atskirtis, į veiklų organizavimą įsitraukė įstaigos personalas ir ugdytinių tėvai.

Projekto metu įgyvendinti 8 renginiai, tarp kurių ir specialioji olimpiados programa „Jaunieji atletai“. Per ją specialiojo ugdymo grupių vaikai buvo supažindinti su treniruočių priemonėmis ir kaip jas naudoti, mokėsi aktyviai judėti ir sportuoti komandose. Vyko sportinės estafetės, aktyvūs fiziniai žaidimai lauke, įtraukiantys ir vienijantys visą bendruomenę.

 

Kauno kolegija
Projektas „Integruotas sportas: nuo teorijos iki varžybinių iššūkių“

Projekto tikslas – tobulinti asmenų, dirbančių su neįgaliaisiais, kvalifikaciją: supažindinti juos su integruoto sporto veiklomis bei taisyklėmis. Tai yra įdomi ir patraukli fizinio aktyvumo forma, kadangi nepriklausomai nuo sveikatos būklės visi gali būti komandos dalimi ir kartu siekti bendrų sportinių rezultatų. Norint pasiekti kuo platesnį tikslinės grupės spektrą integruotas sportas pristatytas skirtinguose Lietuvos regionuose (Kaunas, Klaipėda, Marijampolė, Vilnius, Šiauliai), bendradarbiaujant su tuose miestuose ar jų rajonuose įsteigtais neįgaliųjų sporto klubais ar organizacijomis.

Pirmame projekto etape buvo vykdomi teoriniai ir praktiniai mokymai, antrajame etape buvo organizuojamos porodomosios integruoto futbolo ir krepšinio varžybos, kuriose varžėsi teoriniuose / praktiniuose mokymuose dalyvavę neįgaliųjų klubų nariai bei kiti sporto entuziastai. Tikimasi, kad šios varžybos prisidės prie integruoto sporto populiarinimo ir vystymosi visoje Lietuvoje.

„Projektas labai naudingas ir reikalingas, ypač įstaigoms, kurios turi didelį skaičių neįgalių asmenų. Labai smagu, kad įtraukiami sveikieji, nes be jų varžybos tikrai negalėtų įvykti. Taip pat nustebino trenerių ir pagalbinio personalo lankstumas, pakantumas, noras mokyti ir užsidegimas „prijaukinti“ kitokį požiūrį į sportą, po kurio atėjo supratimas, kad net sunkiausią negalią turintis asmuo gali būti visaverčiu komandos nariu“.

Daugiau informacijos: https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/12/14/sportas/naujas-sportas-visiems-modelis-paremtas-inkliuzinio-sporto-principais/