Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kandidato į darbuotojus / praktikantus sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

 • Jūsų sutikimas išreiškiamas pateikiant kandidatavimo dokumentus. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas darbdavio interesas siekiant atrinkti tinkamiausią darbuotoją / praktikantą.

Informacija apie kandidatą

 • Vardas, pavardė;
 • Gimimo data;
 • Gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Ankstesnės darbovietės, darbo laikotarpiai, pareigos ir atsakomybės;
 • Mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpiai, įgytas išsilavinimas ar/ir kvalifikacija, papildomi mokymai ir įgyta kvalifikacija, kalbų mokėjimas, informacinių technologijų išmanymas, vairavimo įgūdžiai, kt. kompetencijos;
 • Kita papildoma informacija pateikiama gyvenimo aprašyme ir motyvaciniame laiške.

Rekomendacijos ir atsiliepimai

 • Rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

Kandidato vertinimo informacija

 • Pokalbio su kandidatu į darbuotojus suvestinė, atranką vykdančio asmens įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai (esant poreikiui).

Specialieji duomenys*

 • Duomenys, susiję nepriekaištinga reputacija ir duomenys apie sveikatą (tik įstatymuose imperatyviai numatytais atvejais).

*Specialieji duomenys renkami ir tvarkomi tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečias pareigas ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

Asmens duomenų tvarkymo terminas: Ne ilgiau kaip iki atrankos proceso pabaigos. Atrankos proceso pabaiga laikoma, pasibaigus darbo sutartį pasirašiusio asmens adaptacijos laikotarpiui (trukmė iki 3 (trijų) mėnesių).

Sutikimo forma

Prašome užpildyti žemiau esančią sutikimo formą.

Esu informuotas(-a) ir sutinku, kad viešoji įstaiga „Švietimo mainų paramos fondas“, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2, 03106 Vilnius (toliau – Fondas ir duomenų valdytojas) kandidato į darbuotojus / praktikantus atrankos tikslu tvarkytų aukščiau išvardintus mano asmens duomenis.(Required)
Esu informuotas(-a), kad aukščiau nurodyti asmens duomenys bus prieinami Fondo direktoriui, personalo specialistui, atsakingam už pateiktų gyvenimo aprašymų ir motyvacinių laiškų priėmimą el. paštu, taip pat darbuotojams, kuriems Fondo nustatyta tvarka bus pavesta atlikti veiksmus, susijusius su kandidatų atitikimu atrankos reikalavimams ar įvertinti turimą kvalifikaciją ir darbo įgūdžius. Taip pat Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek Jūsų asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.(Required)
Man yra žinoma, kad Fondas, siekdamas įvertinti mano kandidatūros tinkamumą, gali kreiptis į mano nurodytus buvusius darbdavius ir gauti informaciją apie mano darbo rezultatus bei darbo įvertinimą, santykius su klientais ir/ar kolegomis.(Required)
Esu informuotas(-a), kad mano nesutikimas neturės pasekmių dėl kandidatavimo į darbuotojus / praktikantus.(Required)
Sutinku, kad Fondas tvarkytų mano gyvenimo aprašymą ir / ar motyvacinį laišką ir / ar kitą mano pateiktą informaciją ne ilgiau kaip 6 mėnesius po dalyvavimo atrankoje dienos su tikslu pasiūlyti man darbą ateityje, jei mano kandidatūra nebūtų pasirinkta.(Required)
Sutinku, kad Fondas, siekdamas įvertinti mano kandidatūros tinkamumą, susisiektų su mano nurodytu esamu darbdaviu ir gautų informaciją apie mano darbo rezultatus ir darbo įvertinimą, santykius su klientais ir/ar kolegomis ir pan.(Required)
Man yra žinoma ir suprantama, kad savo duotus sutikimus galiu bet kada atšaukti, pateikdamas (-a) prašymą Fondui raštu atsiųsdamas (-a) adresu Rožių al. 2, 01306 Vilnius arba el. paštu privatumas@smpf.lt. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę dėl Fondo veiksmų (neveikimo) pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).(Required)